🦋 #مهربانی ۱۵۶۴

🍚 #ولینعمتان
🐑 انجام دو راس قربانی و توزیع در بین ولینعمتان روستاهای قلعه گنج

✨ محبت: ۸۰۰٫۰۰۰ تومان

❤️ #همه_باهم_میتوانیم 👇
💟 @BonyadeSadr