اخبار ولی‌نعمتان

۲۰اسفند ۱۳۹۷

🦋 #گزارش_مالی_طرح_خیرین 🍚 #ولینعمتان ❤️ #مهربانی ۱۸۳۲ تا ۱۸۳۴ ✍ با حمایت خیرین بزرگوار، ۳ بسته غذایی برای ۳ خانواده محروم جمعا به ارزش ۷۵۰٫۰۰۰ تومان، اختصاص یافت. 💟 @Tarhe_khayerin

۱۵اسفند ۱۳۹۷

� #گزارش_مالی_طرح_خیرین 🍚 #ولینعمتان ❤️ #مهربانی ۱۸۳۱ ✍ با حمایت خیر بزرگوار، ۱ راس گوسفند به مبلغ ۸۵۰٫۰۰۰ تومان عقیقه و در بین ولینعمتان چاه دادخدای قلعه گنج توزیع گردید. 💟 @Tarhe_khayerin

۱۵اسفند ۱۳۹۷

🦋 #گزارش_مالی_طرح_خیرین 🍚 #ولینعمتان ❤️ #مهربانی ۱۸۲۴ تا ۱۸۳۰ ✍ ۷ عدد قربانی جمعا به مبلغ ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان انجام و برای ولینعمتان و مدارس شبانه روزی جنوب کرمان اختصاص یافت. 💟 @Tarhe_khayerin

۱۴اسفند ۱۳۹۷

🦋 #گزارش_مالی_طرح_خیرین 🍚 #ولینعمتان ❤️ #مهربانی ۱۸۲۳ ✍ ۲۵۰٫۰۰۰ تومان بسته غذایی خریداری و تقدیم یک خانواده محروم در حاشیه کرمان گردید. 💟 @Tarhe_khayerin

۱۴اسفند ۱۳۹۷

🦋 #گزارش_مالی_طرح_خیرین 🍚 #ولینعمتان ❤️ #مهربانی ۱۸۲۲ ✍ ۴۰۰٫۰۰۰ تومان بسته غذایی خریداری و تقدیم یک خانواده از ایتام سادات گردید. 💟 @Tarhe_khayerin