🦋 #گزارش_مالی_طرح_خیرین

🍚 #ولینعمتان
❤️ #مهربانی ۱۸۳۵ تا ۱۸۳۷

✍ با حمایت خیرین بزرگوار، ۳ راس گوسفند به مبلغ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان قربانی و در بین ولینعمتان دهستان رمشک توزیع گردید.

💟 @Tarhe_khayerin