🦋 #اخبار_طرح_خیرین

💊 #مهربانی ۱۸۱۰ #پزشکی

✍ ۱۸ تخته پتو برای استفاده بیماران مهمانسرای بنیاد با محبت ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومانی یکی از خیرین تهیه گردید

💟 @Tarhe_khayerin