🦋 #اخبار_ولینعمتان_بنیاد_صدر

🌾 ۸۲ کیسه آرد با محبت خیرین و به مناسبت ماه خوب خدا در بین خانواده های ایتام رودبار جنوب توزیع شد.
☑️ ۲٫۹۵۲٫۰۰۰ تومان

🐏 قربانی های شماره ۵۰۱ و ۵۰۲ برای تامین غذای بیماران اعزامی از مناطق محروم اختصاص یافت.
☑️ ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان

🐏 قربانی ۵۰۳ و ۵۰۴ برای غذای دانش آموزان خوابگاه بنیاد در عنبرآباد اختصاص یافت.
☑️ ۸۵۰٫۰۰۰ تومان

❤️ #همه‌_باهم‌_میتوانیم

💟 @BonyadeSadr