🦋 #خاطرات

✍️ ناشناس بود، برایم و تصاویری از روستایی در رمشک ارسال کرد، یک پیرمرد که در تصویر حالت نابینا داشت و یک زن و دو بچه ، کنار کپری سوخته و وسائلی که آتش به آنها هیچ رحمی نکرده بود … یکی از دوستان را در منطقه در جریان گذاشتم و مردانگی کرد و سریع برای بازدید خانواده پیرمرد راهی شد …
گزارش، دردناک تر از تصاویر بود و خبر از مظلومیتی عمیق تر میداد زیرا فرزندان خانواده ، یعنی فاطمه ۸ ساله و رحیم ۱۶ ساله هر دو معلویت ذهنی داشتند و وضعیت ایجاد شده غیرقابل باور بود… یک اسکان فوری قرار شد در روستا بدهند و مقداری ارزاق هم تامین شد، تا تصمیم بگیریم …
توکل کردیم و تصمیم سریع گرفتیم که خانه ای برایشان بسازیم … امیدوارم خداوند به دعای خوبان ما را شرمنده فاطمه و رحیم نکند … هر چند باور داریم خداوند درهای بسته را میگشاید …
مسئول بنیاد

💟 @BonyadeSadr