بسم الله الرحمن الرحیم

با حدیث عشق غوغا می کنم
عشق را باعشق معنا می کنم
صحبت از عشق است ونام زینب است
عشق معنای تمام زینب است

همزمان با تولد بانوی صبر و شهامت دو رأس قربانی در چاه دادخدای قلعه گنج انجام و برای غذای دانش آموزان مدرسه شبانه روزی اختصاص یافت.

✨ همچنین با حمایت خیرین دو قربانی نیز در زهکلوت رودبار انجام و برای غذای دانش آموزان روستایی مدارس شبانه روزی زهکلوت رودبار جنوب اختصاص یافت.

✨ بنیاد با مشارکت بهزیستی برای رضای عزیز از روستاهای قلعه گنج که چندی پیش به دلیل زخم بستر و مشکلات جسمی به کرمان اعزام شده بود,سرویس بهداشتی و حمام میسازد.

?الحمدلله رب العالمین?