یک قربانی به مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان انجام و به غذای بیماران مهمانسرای بنیاد اختصاص یافت.