🦋 #گزارش_مالی_طرح_خیرین

🍚 #ولینعمتان
❤️ #مهربانی ۱۸۲۳

✍ ۲۵۰٫۰۰۰ تومان بسته غذایی خریداری و تقدیم یک خانواده محروم در حاشیه کرمان گردید.

💟 @Tarhe_khayerin