🦋 #گزارش_مالی_طرح_خیرین

🍚 #ولینعمتان
❤️ #مهربانی ۱۸۲۴ تا ۱۸۳۰

✍ ۷ عدد قربانی جمعا به مبلغ ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان انجام و برای ولینعمتان و مدارس شبانه روزی جنوب کرمان اختصاص یافت.

💟 @Tarhe_khayerin