💟 #مهربانی ۱۵۲۵
✍️ با حمایت یکی از خیرین ، یک عقیقه برای روستاهای نهضت آباد رودبار جنوب انجام و در بین خانواده های ولینعمتان توزیع گردید.
✨میزان محبت: ۴۵۰٫۰۰۰ تومان

💟 #مهربانی ۱۵۲۶ تا ۱۵۲۸
✍️ دو عقیقه و یک قربانی برای مهمانسرای بیماران انجام و برای غذای بیماران اعزامی از مناطق محروم، اختصاص یافت.
✨میزان محبت:۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان

💟 #مهربانی ۱۵۲۹
✍️ یک قربانی دیگر از سوی خیرین برای غذای مهمانسرای بنیاد در کرمان برای بیماران اختصاص یافت.
✨میزان محبت:۸۰۰٫۰۰۰تومان

💟 #مهربانی ۱۵۳۰
✍️ یکی از خیرین بزرگوار مبلغی جهت خرید مرغ برای استفاده بیماران در مهمانسرای بنیاد اهداء نمودند.
✨میزان محبت: ۳۰۰٫۰۰۰ تومان

💟 #مهربانی ۱۵۳۱
✍️ یکی از خیرین مبلغی از سهم سادات را برای حمایت از سادات مناطق محروم اختصاص دادند.
✨میزان محبت:۲۵۰٫۰۰۰ تومان

❤️ #همه‌_باهم‌_میتوانیم

💟 @BonyadeSadr