🦋 #گزارش_فراخوان ۷۰۳

❤️ این فراخوان با همکاری موسسه ندای محرومین روستایی نورآباد برای ساخت خانه خانواده ای از سادات با سه فرزند معلول، مرحله تخریب و آواربرداری را پشت سر گذاشت.

💟 @BonyadeSadr