🦋 #گزارش_فراخوان ۷۰۴

❤️ خیلی ها نگران زهرای ۳ ساله دختر مهاجر نیازمند کاشت حلزون بودند …
الحمدلله با حمایت خیرین بنیاد و بانوان خیر کرمان همه ۲۵ میلیون برای عمل تامین شد.الحمدلله

💟 @BonyadeSadr