🦋 #گزارش_مالی ۸۶۰

✍ فاکتورهای خرید مرحله دوم برای روستاهای چم مهر پلدختر شامل دمپایی و کتانی، قاشق، بشقاب ملامین، مسواک و خمیردندان، گونی و قفسه دارو

✍ یک فاکتور مالی دیگر از قفسه ها مانده که در گزارش مالی بعدی منتشر خواهد شد.

💟 @BonyadeSadr