🦋 #گزارش_مالی ۸۶۰

✍ فاکتورهای خرید مرحله سوم برای روستاهای حمیدیه و بستان شامل پک بهداشتی، ظروف یکبار مصرف، برنج و حبوبات، و یک فاکتور یاقیمانده از مرحله دوم

💟 @BonyadeSadr