🦋 #اخبار_فراخوان ۸۶۰

🌸 محبت بی پایان …

💌 مهربانی را منتشر کنید ….

✍ کمک ها همچنان برای سیل زدگان ادامه دارد …

تا شروع فراخوان بعدی همه کمک ها برای سیل زدگان خواهد بود …

💳 ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷
📲 *۷۳۳*۴*۳۱۳۰۴#ok

💟 @BonyadeSadr