🦋 #اخبار_فراخوان ۸۶۰

💌 قسمت ششم : عبدل خان شوش

✍ در قسمت ششم گزارش، امشب بسته کامل بهداشتی از اصفهان تهیه و به دلیل نیاز زیاد منطقه، برای توزیع در بین سیل زدگان راهی خوزستان شد . گزارش کاملتر این قسمت نیز منتشر خواهد شد .

💟 @BonyadeSadr