🦋 #گزارش_فراخوان ۷۶۴

❤️ ۲۳ کیف وعده داده شده توسط یکی از خیرین ، آماده و برای ۲۳ فرزند عزیزمان در هیرمند ارسال شد … الحمدلله

💟 @BonyadeSadr