🦋 #اخبار_فراخوان ۸۵۶

✍ در شب آرزوها، برای خانه مادر و فرزندانش و نیز خانه ایتام، تلاش کنیم

تامین شده تاکنون برای ساخت خانه ها:

*۲٫۰۰۰٫۰۰۰تومان*

💳۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷
📱*۷۳۳*۴*۳۱۳۰۴#ok

💟 @BonyadeSadr