اجرای فراخوان ۷۵۰

🦋 #اجرای_فراخوان ۷۵۰

🏠دراین مرحله نیز برای تکمیل خانه سادات روستایی با سه فرزند معلول ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان تامین و واریز شد.

این پروژه مشترکا با موسسه ندای محرومین روستایی اجرا میشود.

💟 @BonyadeSadr

اخبار فراخوان ها