اخبار فراخوان ۷۳۲

❤️ یکی از خیرین بزرگوار به نیت مادر، مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان برای احداث مدرسه مادر اهداء نمودند …

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

❤️ یکی از خیرین بزرگوار به نیت مادر، مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ تومان برای احداث مدرسه مادر اهداء نمودند …

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

❤️ یکی دیگر از خیرین بزرگوار و از پزشکان خیر، به نیت مادر، مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان برای احداث مدرسه مادر اهداء نمودند …

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

❤️ مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ دیگر به نیت مادر توسط یکی از خیرین برای احداث مدرسه مادر اهداء شد …

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

❤️ یک مادر به نیت ۵ مادر آسمانی دیگر ، مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ برای احداث مدرسه مادر اهداء نمودند …

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

❤️ یکی دیگر از خیرین بزرگوار، به نیت مادر، مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ تومان برای احداث مدرسه مادر اهداء نمودند.

🕯برای مادران آسمانی فاتحه و صلوات

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

❤️ باز هم یک مادر برای مادرشان و شادی و آرامش روح همه مادرها مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان اهداء نمودند.

🕯برای مادران آسمانی فاتحه و صلوات

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

❤️گروهی ازخیرین مبلغ ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان برای مدرسه مادر اهداء نمودند تا این مدرسه، فرصتی شود برای شکوفایی استعدادهای بچه های مناطق محروم

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

❤️ یکی دیگر از خیرین بزرگوار، به نیت مادر، مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ تومان برای احداث مدرسه مادر اهداء نمودند.

🕯برای مادران آسمانی فاتحه و صلوات

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

❤️ یکی از خیرین بزرگوار، به نیت دو پدر و سه مادر، مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان برای مدرسه مادر اهداء نمودند.

🕯برای آسمانی ها فاتحه و صلوات

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

❤️ یکی از خیرین بزرگوار هم به نیت مادر مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان به مدرسه مادر اختصاص دادند …

🕯برای مادران آسمانی فاتحه و صلوات

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

❤️ یکی از معلمان فداکار جنوب ۳۰۰٫۰۰۰ تومان و یکی از خیرین بزرگوار ۵۰۰٫۰۰۰ تومان به مدرسه مادر اهداء نمودند …

🕯برای مادران آسمانی فاتحه وصلوات

🕋الحمدلله🕋

❤️ یکی از خیرین بزرگوار به نیت دو مادر و چند پدر مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ تومان اهداء نمودند تا با محبت سایر خیرین، مبلغ جمع آوری شده در این مرحله به ۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان برسد.

🌐 @BonyadeSadr

اخبار فراخوان ها