اخبار فراخوان ۷۸۶

🦋 #اخبار_فراخوان ۷۸۶

❤️ خبری خوب برای نجات حمیدرضا از اعدام در راه است …

#خداوند_درهای_بسته_را_میگشاید

💟 @BonyadeSadr

اخبار فراخوان ها