اخبار فراخوان ۸۶۰

🦋 #اخبار_فراخوان ۸۶۰

✍ همه باهم به یاری عزیزان آسیب دیده در سیل لرستان برویم …

💳 ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷
📲*۷۳۳*۴*۳۱۳۰۴#ok

💟 @BonyadeSadr

اخبار فراخوان ها