بنیاد خیریه علمی فرهنگی صدر همرهان دیار کریمان با شماره ثبت رسمی ۱۲۸۲، یازده سال پیش به صورت داوطلبانه و خیرخواهانه
باهدف ساخت و پیشرفت منطقه به دست فرزندان خود منطقه محروم، فعالیت های
خود را در زمینه حمایت علمی از دانش آموزان مستعد مناطق محروم در چاه دادخدای قلعه گنج در جنوب کرمان آغاز کرد، و امروز به لطف خدا و همراهی حامیان، همرهان و خیرین ضمن ثبت رسمی بنیاد با شماره ثبت 1282 و توسعه طرحها و برنامه های خود به ۶ بخش علمی، فرهنگی، پزشکی و دندانپزشکی، خشتهای معنوی، ولینعتمان و نیز کارآفرینی ،
محدوده فعالیت خود را به اکثر شهرهای جنوب کرمان، حاشیه نشینان شهر ها و نیز
بخشهایی از سیستان و بلوچستان و ایلام و هر جایی که صدای محرومین شنیده می شود همچون حمایت ملی از محرومین در بحران ها گسترش داده است.
لازم به ذکر است هزینه ها برای اجرای طرح ها به لطف خدا و کمک های مردمی در
قالب طرحهای خیرین،کمک های موردی، پویش ها و فراخوان ها تامین میشود.

تیم بنیاد علمی فرهنگی صَدر، همرهان‌دیار‌کریمان :

هسته اصلی : 20 نفر که مسئولیت طرح ها و برنامه ریزی های اصلی و هماهنگی ها را بر عهده دارند.

علمی : 200 دانشجوی نخبه که این بنیاد را در برنامه های مختلف علمی همراهی میکنند.

پزشکی : 60 همره پزشکی که هماهنگی اعزام بیماران و درمان آنها را انجام میدهند.

دندان پزشکی : 40 همره و جهادگر دندان پزشکی که بنیاد را در اجرای طرح جامع دندان پزشکی همراهی میکنند.

فرهنگی: 12 نفر فرهنگی که برنامه های فرهنگی بنیاد را در برنامه های مختلف و مورد نیاز هماهنگ میکنند.

قرآنی : 30 حافظ کل و قاری قرآن که اجرای طرح های قرآنی بنیاد را بر عهده دارند.

نفرات استخدامی بنیاد : 10 نفر در منطقه که از طبقه ضعیف و محروم بوده و اداره کتابخانه ها و خوابگاه ها بر عهده دارند.

همرهان بومی بنیاد : ده ها نفر در جای جای جنوب کرمان از معتمدین بنیاد و معلمان و … که دراجرای طرح ها یاری میدهند.