1. ۱
  2. ۲

طرح‌های پزشکی

با توجه به محرومیت‌های منطقه خدمات پزشکی که به بیماران این مناطق می‌شود بسیار کم می‌باشد..

همرهان پزشکی

در طرح همرهان پزشکی …

حمایت از کودکان تالاسمی

در طرح حمایت از کودکان تالاسمی …

جهادگران پزشکی

در طرح جهادگران پزشکی …

می خواهم بشنوم

در طرح می خواهم بشنوم

جامع دندانپزشکی

در طرح جامع دندانپزشکی..

صندوق پزشکی

در طرح صندوق پزشکی ..