اخبار فراخوان 1362

اخبار فراخوان ۱۳۶۲

📆  ۰۱/۰۱/۰۱ به لطف خدا و محبت همه خیرین و همرهان، مبلغ 45,000,000 تومان دیگر برای کمک به ادامه ساخت مدرسه شبانه روزی رودبار جنوب

مشاهده فراخوان