فراخوان ۸۶۴

🦋 #فراخوان۸۶۴
📆 ۳ اردیبهشت ۹۸

💕 همه یک خانواده ایم …

✍ پدرش به دلیل ازکار افتادگی، قادر به تامین جهیزیه اش نیست، چند وقتی بیشتر به عروسی اش نمانده.

همه باهم برایش سنگ تمام بگذاریم

❤️مورد نیاز: ۷۰۰سهم ۱۰٫۰۰۰ تومانی

💳 ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷
📲 *۷۳۳*۴*۳۱۳۰۴#ok

💟 @BonyadeSadr

اخبار فراخوان ها