مهربانی ۱۸۲۱

گزارش مالی طرح خیرین…

۳۰۰٫۰۰۰ تومان مرغ خریداری و به غذای دانش آموزان خوابگاهی کهنوج اختصاص یافت.

اخبار فراخوان ها