پیام بنیاد

🍏 #پیام_ماندگار

مرد از سرزنش جاده نخواهد رنجید
سجده ازسختی سجاده نخواهد رنجید
شرح این نکته بسی لطف وظرافت دارد
مرد اگر خون جگر خورد شرافت دارد

✍مرحوم محمد رضا آقاسی

💟 @BonyadeSadr