پیام ماندگار

🦋 #پیام_ماندگار

✍ عشق است و محبت است و باقی همه هیچ ….

💟 @BonyadeSadr