پیام بنیاد

◾️ #پیام_بنیاد

نور خدا به خدا پیوست …

جانباز سربلند استان لرستان پس از مدت ها تحمل درد و رنج به کاروان شهیدان پیوست.
شادی روحش صلوات

💟 @BonyadeSadr