بنیاد خیریه علمی فرهنگی صدر

حامی دانش آموزان مستعد

مـنـاطــق تـوســعـــه پـــذیـر

پیام ماندگار

🦋 #پیام_ماندگار

💟 جملاتی از یک شهید …

🌸 آمال و آرزوهای انسان نشان دهنده انگیـزه هـای کـار و عمـل اوسـت. بیایید آمال و آرزوهایمان را خدایی کنیم.

🌸 خدایا! ما را از دنیـای مـذموم دور کـن و اگـر رو بـه سـوی مـا آورد،
یاریمان کن تا در جهت تو و آخرت خویش از آن بهره بگیریم.

🌸 خداوندا! قلبم حریم خانه توست. غاصبان را ازآن دور کن، بـه نحـوی که جز برای تو، برای کسی دلتنگ نشوم و جز یاد تـو دلـم را چیـز دیگـری تسکین نبخشد.

🌸 ای خدا! مرا از عـذاب نفـس و آتـشهـای آن حفـظ کـن. خـدایا تـو
مقتدری، پس من را هم قوی کن! تو عزیزی مرا هـم عزیـز کـن! بارالهـا تـو
تو توابی و توبه کننده ها را دوست داری؛ پس مرا از آن دسته انسانهایی قرار ده که به سوی تو رجوع میکنند. به دریای بیکرانت متصلم کن تا دریادل شـوم و جز برای رضای تو شاد نگردم و همه چیز جز تو در نظرم کوچک آید.

🌸 خدایا! در این دنیای بزرگ سرگردان و حیرانم. مرا آن گونـه کـه خـود میخواهی تکامل ده.

🌸 خدایا! آنچـه کـه بـرای قـرب تـو لازم اسـت عطـایم کـن! ایـن بنـده
گناهکارت را یاری کن…

💟 @BonyadeSadr

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جدید ترین اخبار
پیام بنیاد

پیام بنیاد

📆 ۱۶ شهریور ۱۴۰۱  انا لله و انا الیه راجعون  از دامن زن مرد به معراج رود بر دامن مادر شهیدان صلوات  درگذشت مادر شهید

ادامه مطلب
پیام_بنیاد

پیام بنیاد

📆 ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ ⚫️ انا لله و انا الیه راجعون  باخبر شدیم خانم صالحی مدیر محترم مدرسه ابتدائی و از زحمتکشان مدرسه خیریه مادر

ادامه مطلب
گزارش مالی مرداد ماه

گزارش مردادماه

📆 ۶ شهریور ۱۴۰۱  الحمدلله خیرین و همرهان عزیز در این ماه هم برای نیازمندان و به ویژه ساخت مدارس خیریه، سنگ تمام گذاشتند.  #همه_باهم_میتوانیم

ادامه مطلب
پیام_بنیاد

پیام بنیاد

📆 ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ 🕯 انا لله و انا الیه راجعون  خبر درگذشت برادر عزیز یکی از همرهان همیشگی بنیاد که خود و خانواده شان

ادامه مطلب