گزارش اجرایی فراخوان

🦋 #گزارش_اجرایی_فراخوان

✨ تامین غذای دانش آموزان

✍ حمایت خیرین بزرگوار از بیش از ۳۰۰ دانش آموز خوابگاهی در زهکلوت و تامین بخشی از هزینه غذای بچه های عزیز

💟 @BonyadeSadr

اخبار فراخوان ها