گزارش مالی ۷۸۳

🦋 #گزارش_مالی_فراخوان ۷۸۳

✍ محبت شما خوبان برای بچه های عشایر واریز شد … لبخندهای آنها همان استجابت دعایشان برای همه است.

💟 @BonyadeSadr

اخبار فراخوان ها