اخبار فراخوان ۱۳۱۰

اخبار فراخوان ۱۳۱۰

اخبار فراخوان ۱۳۱۰ 📆 ۱۵ مهر ۱۴۰۰  پویش یک خشت، یک مدرسه  محبت های شما برای کمک به مدرسه سازی به نیت امام رضا(ع) و عزیزان آسمانی، از ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان عبور کرد. همچنان به حمایت همه ی خیرین و همرهان نیاز است.  هر خشت : ۸۰۰۰ تومان  شما نیز با انتشار فراخوان یاری رسان باشید. […]

فراخوان ۱۳۱۱

فراخوان 1311

فراخوان ۱۳۱۱ 📆 ۱۶ مهر ۱۴۰۰  ماه ربیع بر همگان میارک!  صدقه اول ماه  با توجه به حضوری شدن مدارس مناطق محروم، و حضور دانش آموزان روستایی در خوابگاه ها، صدقه اول ماه برای غذای دانش آموزان خوابگاهی اختصاص می یابد.  واریز محبت به کارت بنیاد صدر:    در حد توان مالی، مشارکت کنید.  فراخوان […]