بنیاد علمی فرهنگی امام موسی صدر 6 سال پیش به صورت جهادی و باهدف ساخت و پیشرفت منطقه به دست فرزندان خود منطقه محروم، فعالیت های خود را در زمینه حمایت علمی از دانش آموزان مستعد مناطق محروم درچاه داد خدای قلعه گنج در جنوب کرمان آغاز کرد،و امروز به لطف خدا و همراهی جهادگران،حامیان،همرهان و خیرین ضمن ثبت رسمی بنیاد با شماره ثبت 1282 و توسعه طرح ها و برنامه های خود به علمی،فرهنگی ، قرآنی،پزشکی،دندان پزشکی و ولی نعتمان محدوده فعالیت خود را به اکثر شهرهای جنوب کرمان،حاشیه نشینان شهر کرمان و نیز بخش هایی از بلوچستان گسترش داده است.لازم به ذکر است هزینه ها برای اجرای طرح ها به لطف خدا و کمک های مردمی در قالب طرح های خیرین و فراخوان ها تامین شده است.

 

تیم بنیاد علمی فرهنگی امام موسی صدر :

هسته اصلی : 20 نفر که مسئولیت طرح ها و برنامه ریزی های اصلی و هماهنگی ها را بر عهده دارند.

علمی : 200 دانشجوی نخبه که این بنیاد را در برنامه های مختلف علمی همراهی میکنند.

پزشکی : 60 همره پزشکی که هماهنگی اعزام بیماران و درمان آنها را انجام میدهند.

دندان پزشکی : 40 همره و جهادگر دندان پزشکی که بنیاد را در اجرای طرح جامع دندان پزشکی همراهی میکنند.

فرهنگی: 12 نفر فرهنگی که برنامه های فرهنگی بنیاد را در برنامه های مختلف و مورد نیاز هماهنگ میکنند.

قرآنی : 30 حافظ کل و قاری قرآن که اجرای طرح های قرآنی بنیاد را بر عهده دارند.

نفرات استخدامی بنیاد : 10 نفر در منطقه که از طبقه ضعیف و محروم بوده و اداره کتابخانه ها و خوابگاه ها بر عهده دارند.

همرهان بومی بنیاد : ده ها نفر در جای جای جنوب کرمان از معتمدین بنیاد و معلمان و … که دراجرای طرح ها یاری میدهند.

 

هوالعزیز
ش . ثبت ۱۲۸۲
علمی/ فرهنگی/ قرآنی/ پزشکی/ دندان پزشکی/ ولی نعمتان
فعال در برخی مناطق محروم
? BONYADESADR.IR
? ADMIN : @BonyadeSadrAdmin
❄️ SMS : 500054114

شماره تماس: ۳۲۲۶۰۴۰۴-۰۳۴

http://bonyadesadr.ir/about-us/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7/