شماره حساب های بنیاد

صندوق حمایت از فراخوان‌ها

بانک اقتصاد نوین
شماره حساب: ۱۳۸۱۸۵۰۴۹۸۳۴۲۴۱
شماره کارت: ۶۲۷۴۱۲۱۱۵۱۶۰۳۱۱۵
شماره شبا:
IR48 0550 1381 8500 4983 4240 01

شماره USSD:

*۷۷۰*۷*۵*۱# OK

طرح خیرین و ولی‌نعمتان

بانک ملت
شماره حساب: ۴۵۴۸۷۸۲۰۰۸
شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۱۰۶۹۶۹
شماره شبا:
IR06 0120 0000 0000 4548 7820 08
شماره USSD:

*۷۷۰*۷*۵*۲# OK

صندوق حمایت پزشکی

بانک ملت
شماره حساب: ۵۷۶۳۳۰۵۹۰۰
شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۲۷۴
شماره شبا:
IR41 0120 0100 0000 5763 3059 00

شماره USSD:

*۷۷۰*۷*۵*۳# OK

صندوق حمایت دندان‌پزشکی

بانک ملت
شماره حساب: ۵۷۶۳۳۰۶۳۵۸
شماره کارت:
شماره شبا:
IR91 0120 0100 0000 5763 3063 58

شماره USSD:

*۷۷۰*۷*۵*۴# OK

صندوق حامیان علمی

بانک ملت
شماره حساب: ۵۷۶۳۳۰۶۵۷۲
شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۴۵
شماره شبا:
IR36 0120 0100 0000 5763 3065 72
شماره USSD:

*۷۷۰*۷*۵*۵# OK

طرح خشت‌های معنوی

بانک آینده
شماره حساب: ۰۲۰۱۰۸۵۰۹۵۰۰۵
شماره کارت: ۶۳۶۲۱۴۱۱۹۹۵۰۳۰۷۰
شماره شبا:

IR36 0620 ۰۰۰۰ ۰۰۲۰ ۱۰۸۵ ۰۹۵۰ ۰۵

شماره USSD:

*۷۷۰*۷*۵*۶# OK