اخبار صندوق قرض الحسنه قدر

🦋 اخبار #صندوق_قرض_الحسنه_قدر ✍ گزارشی مختصر از محبت های شما که به صورت سنت نیکوی قرض الحسنه گره گشای مشکلات مردم میباشد. ✍ در صورت تمایل برای مشارکت در طرح صندوق قرض الحسنه قدر، در خصوصی اطلاع دهید. #همه_باهم_میتوانیم  @BonyadeSad…

اخبار صندوق قرض الحسنه قدر

🦋 #اخبار_صندوق_قرض_الحسنه_قدر 📆 ۱۵ اسفند ۹۷ 🦋 یک خیر بزرگوار، مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان و یک خیر بزرگوار دیگر مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ تومان، به صورت خیریه به صندوق قرض الحسنه بنیاد اختصاص دادند. ✍ با محبت شما و از صندوق قرض الحسنه قدر، مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان…

اخبار صندوق قرض الحسنه قدر

🦋 #اخبار_صندوق_قرض_الحسنه_قدر 📆 ۱۳ اسفند ۹۷ ✍ با محبت یک خیر بزرگوار، مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان دیگر به صورت امانی به صندوق قرض الحسنه بنیاد اختصاص یافت. 🕋الحمدلله رب العالمین🕋 🍏 برای عضویت در صندوق قرض الحسنه بنیاد صدر با 🆔 زیر در پیا…

اخبار صندوق قرض الحسنه قدر

🦋 #اخبار_صندوق_قرض_الحسنه_قدر 📆 ۸ اسفند ۹۷ ✍ با محبت سه خیر بزرگوار، ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان دیگر به صورت خیریه و ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان دیگر به صورت امانی به صندوق قرض الحسنه بنیاد اضافه گردید. 🕋الحمدلله رب العالمین🕋 🍏 برای عضویت در صندوق قرض ا…

اخبار صندوق قرض الحسنه قدر

🦋 #اخبار_صندوق_قرض_الحسنه_قدر 📆 ۶ اسفند ۹۷ ✍ با محبت سه خیر بزرگوار، ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان دیگر به صورت خیریه به صندوق قرض الحسنه بنیاد اضافه گردید. 🕋الحمدلله رب العالمین🕋 🍏 برای عضویت در صندوق قرض الحسنه بنیاد صدر با 🆔 زیر در پیام رسان…

اخبار صندوق قرض الحسنه قدر

🦋 #اخبار_صندوق_قرض_الحسنه_قدر ✍ با محبت یک خیر بزرگوار، ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان دیگر به صورت خیریه به صندوق قرض الحسنه بنیاد اضافه گردید. ✍ از محل محبت های شما در صندوق قرض الحسنه، ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان وام قرض الحسنه با عنوان وام کارآفرینی در اختیار یک…

اخبار صندوق قرض الحسنه قدر

🦋 #اخبار_صندوق_قرض_الحسنه_قدر ✍ با محبت دو خیر بزرگوار، ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان دیگر به صورت خیریه به صندوق قرض الحسنه بنیاد اضافه گردید. ✍ از محل محبت های شما در صندوق قرض الحسنه، ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان وام قرض الحسنه با عنوان وام معیشت در اختیار خانواد…

اخبار صندوق قرض الحسنه قدر

🦋 #اخبار_صندوق_قرض_الحسنه_قدر ✍ خیر گرانقدر، ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان عیدی واریزی دولت برای بازنشستگان را به صندوق قرض الحسنه بنیاد اهداء نمودند. ✍ با محبت یکی دیگر از خیرین بزرگوار نیز، ۲۰۰٫۰۰۰ تومان دیگر به صورت خیریه به صندوق قرض الحسنه اختصاص یافت. 🕋الحمدل…

اخبار صندوق قرض الحسنه قدر

🦋 #اخبار_صندوق_قرض_الحسنه_قدر ✍ با محبت یکی از خیرین بزرگوار، ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان دیگر به صورت خیریه به صندوق قرض الحسنه قدر توسط یکی از خیرین بزرگوار اختصاص یافت. 🕋الحمدلله رب العالمین🕋 💟 @BonyadeSadr…

اخبار صندوق قرض الحسنه قدر

🦋 #اخبار_صندوق_قرض_الحسنه_قدر ✍ یکی از خیرین بزرگوار ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان دیگر به این صندوق اضافه نمودند. ✍ یکی از خیرین بزرگوار همه اقساط مورد ۲۴ ، برای پول پیش خانه سه کودک ناشنوا را تسویه نمودند. ✍ دو وام دیگر یکی برای کارآفرینی (فروش محصولات…