فراخوان_مزایده

مزایده_خیرخواهانه

مزایده_ خیرخواهانه برای یک خیر ماندگار  به نام خدای مادر …     پیام دختری که هنر مادر آسمانی اش را برای یک خیر ماندگار، اهداء نموده است: کوک های منظم مادر بر روی تک تک خاطرات بچگی، اشک هایی که با هر بار لمس خط یادگار سوزن مادر ناخودآگاه بر گونه هایم جاری میشود. […]