پیام_ماندگار

پیام ماندگار

  ✍️ سفر ما با یکدیگر، بسیار کوتاه است! گاهی یک حرف، در عین‌ سادگی، آغشته ‌به تفکر هستند؛ و لبریز از عشق. جوانی در اتوبوس نشسته بود… در ایستگاه بعدی فردی مسن با ترشرویی و سروصدا وارد اتوبوس‌ شد‌ و کنار او نشست ‌و خود را به همراه کیفهایش با فشار و زور بر […]