مهربانی ۱۸۳۸

🦋 #گزارش_مالی_طرح_خیرین 🍚 #ولینعمتان ❤️ #مهربانی ۱۸۳۸ ✍ با حمایت خیرین بزرگوار، ۱ راس گوسفند به مبلغ ۷۵۰٫۰۰۰ تومان قربانی و در بین ولینعمتان اردوگاه توزیع گردید. 💟 @Tarhe_khayerin…

مهربانی ۱۸۳۵ تا ۱۸۳۷

🦋 #گزارش_مالی_طرح_خیرین 🍚 #ولینعمتان ❤️ #مهربانی ۱۸۳۵ تا ۱۸۳۷ ✍ با حمایت خیرین بزرگوار، ۳ راس گوسفند به مبلغ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان قربانی و در بین ولینعمتان دهستان رمشک توزیع گردید. 💟 @Tarhe_khayerin…