آرزو33

طرح آرزوها _۳۳

طرح_آرزوها شماره_آرزو ۳۳  خانه شان ساده بود و مادر سرپرست خانوار و مستأجر، مهسا کلاس اول و مهدی کلاس ششم، ناراحت کننده بود که بچه ها هنوز هیچ تبلت یا گوشی برای مدرسه نداشتند. مهسا حروف را بلد نبود ... مهدی اما حال و روزش بهتر بود، پسر سرایدار مدر…