فراخوان ۱۳۲۴

توسط خاک پای خوبان

  📆 ۱۰ آذر ۱

درصد تامین شده :
0%
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
هدف فراخوان
0
روز باقی مانده
۰تومان
Fund Raised

فراخوان ۱۳۲۳ | امروز مهمان من|

توسط خاک پای خوبان

 ۲ آذر ۱۴۰۰ مهمان

درصد تامین شده :
0%
۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
هدف فراخوان
0
روز باقی مانده
۰تومان
Fund Raised

فراخوان ۱۳۲۲ | کمک‌به‌ساخت مدرسه|

توسط خاک پای خوبان

📆 ۲۷ آبان ۱۴۰۰ همه

درصد تامین شده :
0%
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
هدف فراخوان
0
روز باقی مانده
۰تومان
Fund Raised

خشت های معنوی

توسط خاک پای خوبان

کمک به ساخت مدرسه هایی برای کودکان نیازمند

درصد تامین شده :
0%
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
هدف فراخوان
0
روز باقی مانده
۰تومان
Fund Raised