مهربانی ۱۸۳۸

🦋 #گزارش_مالی_طرح_خیرین

🍚 #ولینعمتان
❤️ #مهربانی ۱۸۳۸

✍ با حمایت خیرین بزرگوار، ۱ راس گوسفند به مبلغ ۷۵۰٫۰۰۰ تومان قربانی و در بین ولینعمتان اردوگاه توزیع گردید.

💟 @Tarhe_khayerin