مهربانی ۱۵۶۵ و ۱۵۶۶

🦋 #مهربانی ۱۵۶۵ و ۱۵۶۶

🍚 #ولینعمتان
🐑 انجام یک راس قربانی و یک عقیقه و توزیع در بین ولینعمتان روستاهای زهکلوت

✨ محبت: ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان

❤️ #همه_باهم_میتوانیم 👇
💟 @BonyadeSadr