مهربانی ۱۸۱۷ و ۱۸۱۸

دو عقیقه به مبلغ ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان انجام و به غذای دانش آموزان عنبرآباد اختصاص یافت.