اخبار ولینعمتان

✍️ با حمایت شرکت آرد درچین ، ۵۰ کیسه آرد بین خانواده های ولینعمتان توزیع شد.

جا دارد صمیمانه از زحمات مسئولین این شرکت که دل خانواده ها را شاد کردند، تشکر نماییم.