مهربانی ۱۸۲۲

🦋 #گزارش_مالی_طرح_خیرین

🍚 #ولینعمتان
❤️ #مهربانی ۱۸۲۲

✍ ۴۰۰٫۰۰۰ تومان بسته غذایی خریداری و تقدیم یک خانواده از ایتام سادات گردید.

💟 @Tarhe_khayerin