مهربانی ۱۸۳۲ تا ۱۸۳۴

🦋 #گزارش_مالی_طرح_خیرین

🍚 #ولینعمتان
❤️ #مهربانی ۱۸۳۲ تا ۱۸۳۴

✍ با حمایت خیرین بزرگوار، ۳ بسته غذایی برای ۳ خانواده محروم جمعا به ارزش ۷۵۰٫۰۰۰ تومان، اختصاص یافت.

💟 @Tarhe_khayerin