? #فراخوان ۵۷۲

❤️ ۱۰۰۰ دانش آموز را راهی مدرسه کنیم …

❤️ #همه_باهم_میتوانیم

? https://bonyadesadr.ir/donate
? @BonyadeSadrdonatebot

? عضویت ?
https://telegram.me/joinchat/AZrTfDv5ND7DgT99AA